top of page
Abstract Linear Background
thumb3.png
white-shape.png
गोपनीयता नीति
गोपनीयता नीति

1. व्यक्तिगत जानकारीको अधिग्रहण, प्रयोग र प्रावधान JMD Career Co. Ltd ले कानूनी र उचित माध्यमबाट मात्र व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त गर्नेछ। हामीले प्राप्त गरेको व्यक्तिगत जानकारी केवल हाम्रा उम्मेद्वारहरू र ग्राहकहरूको तर्फबाट व्यावसायिक लक्ष्यहरूको उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न आवश्यक व्यवसायका क्षेत्रहरूको लागि प्रयोग र/वा प्रदान गरिनेछ। दर्ताले JMD Career Co. Ltd लाई कम्पनीको डाटाबेसमा आवश्यक जानकारी राख्न र प्रयोगकर्ताहरूको बेनामी प्रोफाइलहरू तेस्रो पक्ष रोजगारदाताहरूलाई उपलब्ध गराउन अनुमति दिन्छ। JMD Career Co. Ltd. ले JMD Career Co. Ltd. को सेवाहरूको उद्देश्य बाहिरका उद्देश्यका लागि व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग गर्ने छैन। यी क्षेत्रहरू बाहिरको जानकारीको कुनै पनि आदान-प्रदान मात्र सम्बन्धित व्यक्तिद्वारा स्पष्ट लिखित स्वीकृतिमा गरिनेछ। । को

 

2. व्यक्तिगत जानकारीको सम्बन्धमा कानून, राज्य नीति, र अन्य नियमहरूको अनुपालन JMD Career Co. Ltd. ले कानून, राज्य नीति, र व्यक्तिगत जानकारी सम्बन्धी अन्य नियमहरूको पालना गर्नेछ, र व्यक्तिगत जानकारीको उपयुक्त सुरक्षा र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नेछ। को

 

3. क्षति र व्यक्तिगत जानकारी चुहावट / हानि को रोकथाम र सुधारात्मक उपायहरु JMD Career Co. Ltd. ले व्यक्तिगत जानकारीको अनधिकृत पहुँच, हानि, विनाश, परिवर्तन, र चुहावट रोक्नको लागि उपयुक्त सुरक्षा उपायहरू लागू गर्नेछ। साथै, यी सुरक्षा उपायहरू आवधिक रूपमा र तुरुन्तै समीक्षा र परिमार्जन गरिनेछ।

 

4. गुनासो र सोधपुछ JMD Career Co. Ltd ले व्यक्तिगत जानकारीको ह्यान्डलिङ सम्बन्धी गुनासो, प्रश्न र सोधपुछ आदिलाई इमान्दारीपूर्वक सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछ। व्यक्तिगत जानकारी मेटाउनका लागि अनुरोधहरू तुरुन्तै पूरा गरिनेछ।

bottom of page